Sunday, October 23, 2011

گودر - Nov 18, 2010

بعضی از کاناپه‌ها هستن که قرمز نیستن و خودشون به حد ّ کافی از این موضوع ناراحتنT 
شما لازم نیس به روشون بیارین.

No comments:

Post a Comment