Saturday, March 3, 2012

آخه چه تیتری بزارم این وقت شب، گاییدین شما هم ما رو ها

جاده برای رفتن اختراع شد. درختا رو قطع کردن، جاده رو کشیدن. اون که موند، کاری به کار درخت داشت؟ به درخت بدی‌ای کرد؟ کسی یه کلوم حرف نامربوط از اون که مونددر مورد درخت شنفت؟ نه.
اون که موند آزاری نداشت.

No comments:

Post a Comment