Saturday, April 14, 2012

دل همچو پشمت ای دوست، از نمکدانی چو کسری؛ عجب است اگر نریزد، که بریزد پشم گوسفند

رعد و برق زد
اما من پشمام نریخت.
چرا که
من این پشمارو تربیتشون کردم عزیزم.*اون بالا کسرا خونده نمی‌شه‌وا، کسری خونده می‌شه

No comments:

Post a Comment