Sunday, May 13, 2012

زیاد

هرقدر که ماشین‌های کوچک ملاحظه‌ی هم را می‌کنند، کچل‌ها هم همان‌قدر ملاحظه‌ی هم را می‌کنند. یک ملاحظه‌ی هم را می‌کنند دیگر هم بنویسم که سر جمع بشود چهار تا ملاحظه‌ی هم را می‌کنند.

No comments:

Post a Comment