Friday, July 1, 2011

روزی روزگاری - Dec 11, 2010

روزی روزگاری در مزرعه یک جوجه اردکی به دنیا آمد که خیلی زشت بود. و بعد هم که بزرگ شد، قو نشد و زشت ماند. و توی محل هم همه صداش می‌‌زدند زشته.

No comments:

Post a Comment