Monday, January 30, 2012

kidz story

یکی بود یکی نبود. یه آقا شیره بود مواظب گوسفندا و بزا و گاوا بود. مواظب شیرزنا و بچه‌ها بود. اما بعد یه روز افتاد توی چاه. افتاد توی چاله. بعدش همه تنها موندن.

No comments:

Post a Comment